Małżeństwo

Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

 1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.
 2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu w parafii. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.
 3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego

  Wtedy należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:
  – dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
  – świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej;
  – świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 3 miesiące);
  – świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
  – dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  – świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej.
 4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.
 5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą – bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedź przedślubna.
 6. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.7. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.

Obowiązkowa katechizacja przedmałżeńska dla narzeczonych:

A. Katecheza przedmałżeńska.

Miesiąc Parafia Kontakt
 Styczeń  NMP Nieustającej Pomocy – Błonie   tel. 16 675 06 70
 Luty  Świętego Jana Chrzciciela – Archikatedra   tel. 16 678 27 66
 Marzec  Świętych Benedykta, Cyryla i Metodego – Kazanów   tel. 785 401 311
 Kwiecień  Świętego Brata Alberta   tel. 16 677 94 20
 Maj  Świętego Jana z Dukli   tel. 16 676 97 60
 Czerwiec  Świętego Józefa – Salezjanie   tel. 16 670 25 25
 Lipiec  OO. Karmelici   tel. 16 678 60 14
 Wrzesień  OO. Reformaci   tel. 16 678 57 40
 Październik  Trójcy Świętej   tel. 791 592 053
 Listopad  OO. Franciszkanie   tel. 16 678 24 60
 Grudzień  NMP Królowej Polski – Kmiecie   tel. 16 670 66 68

lub Katecheza przedmałżeńska ON-LINE 

B. Katechizacja przedślubna – tzw. “poradnia” dla narzeczonych:

Katechizacja odbywa się w kilku parafiach przemyskich i obejmuje:

♦ 3 katechezy ogólne (zajęcia grupowe)
♦ 2 katechezy indywidualne (dla każdej pary)
Czas trwania zajęć – 3 miesiące.

1. Parafia pw. Św. Józefa – Salezjanie:
ul. Św. Jana 3 – sala w podziemiach kościoła
drugi czwartek miesiąca o godzinie 1800

2. Parafia Archikatedralna:
ul. Zamkowa 3 – sala katechetyczna – I piętro
pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 1700

3. Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy – Błonie:
ul. Zielińskiego 23 – sala katechetyczna
pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 1800

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Więcej o sakramencie małżeństwa: Synod Archidiecezji Przemyskiej:

Statut 378.Należy zachęcać młodzież, aby sakrament małżeństwa był poprzedzony zaręczynami, które winny odbyć się w gronie rodzinnym na około 6 miesięcy przed ślubem.

Statut 379.Małżeństwa katolickie powinny być zawierane podczas Eucharystii, celebrowanej w uroczystej oprawie liturgicznej, o ile to możliwe, z podziałem posług liturgicznych. Nowożeńcy mogą przyjąć komunię świętą pod dwiema postaciami.

Statut 380.Jeśli w tym samym dniu więcej par zawiera sakrament małżeństwa, należy je zachęcać do wspólnotowego celebrowania liturgii sakramentu małżeństwa.

Statut 381.Błogosławienie małżeństw może nastąpić w każdym czasie. Jeżeli jednak miałoby to miejsce w czasie Adwentu lub Wielkiego Postu, wówczas należy pouczyć nowożeńców o szczególnym charakterze tych okresów.

Statut 382.Zachęca się duszpasterzy, aby brali pod uwagę pożytek płynący z błogosławienia małżeństw podczas Mszy świętej niedzielnej w obecności większej liczby wiernych i proponowali taką ewentualność narzeczonym.

Statut 383.Właściwym miejscem zawarcia małżeństwa jest parafia jednego z nupturientów, na terenie której przebywa na okres stały, czasowy lub miesięcznego pobytu, a w przypadku tułaczy miejsca aktualnego przebywania. W innym miejscu małżeństwo może być zawarte za pozwoleniem własnego ordynariusza lub własnego proboszcza.

Statut 384.Ze szczególną starannością, przy współudziale nupturientów, należy przygotować teksty liturgiczne, oprawę i uroczysty wystrój świątyni, aby nadać obrzędom świąteczny i niecodzienny wyraz.

Statut 385.§ 1. Należy podtrzymywać zwyczaj zawierzania się młodej pary Matce Bożej lub Świętej Rodzinie. Zawierzenie to może dokonać się w domu nowożeńców lub w kościele, tuż po ceremonii zaślubin.
§ 2. Zaleca się podtrzymywanie zwyczaju błogosławieństwa udzielanego przez rodziców oraz religijnego powitania po powrocie z kościoła przy śpiewie pieśni religijnych.

Statut 386.§ 1. Duszpasterze i bliscy powinni usilnie zachęcać narzeczonych i ich rodziny do urządzania wesel bezalkoholowych.
§ 2. Małżonkom, którzy decydują się na przyjęcie się bezalkoholowe, należy okazać szczególne uznanie i poparcie. Można im przekazać specjalne błogosławieństwo biskupa, o które należy wystąpić pisemnie do Kurii, podając nazwiska oraz imiona nupturientów.

Statut 387.W przypadku małżeństw mieszanych, młodocianych, z niewierzącymi, niepraktykującymi jak i odstępcami od Kościoła katolickiego należy stosować się do zaleceń Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz obowiązujących instrukcji Konferencji Episkopatu Polski.

Statut 388.§ 1. Fakt zawarcia małżeństwa należy odnotować księdze ślubów miejsca jego zawarcia oraz na marginesie aktu chrztu w księdze ochrzczonych w następującym brzemieniu: „N.N. zawarł(a) małżeństwo z XY w dniu … r., podpis.”
§ 2. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza parafią chrztu nowożeńców, należy niezwłocznie zawiadomić o fakcie jego zawarcia proboszcza parafii chrztu oraz udzielającego licencji.
§ 3. Proboszcz parafii chrztu ma obowiązek odnotować fakt zawarcia małżeństwa w księdze chrztu i przesłać wiadomość o dokonaniu tej adnotacji do parafii zawarcia małżeństwa.
§ 4. Potwierdzenie o dokonanej adnotacji winno być zaznaczone odnotowane w protokole przedślubnym.

Statut 389.Małżeństwo sakramentalne ochrzczonych powinno uzyskać skutki cywilne. Należy w tym celu wypełnić postanowienia Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 15.11.1998 r.

Statut 390.Duszpasterze z racji swojej posługi mogą przyjmować od nowożeńców dobrowolną ofiarę, objaśniając, że jej część składana jest na potrzeby duszpasterstwa rodzin. Nie mogą jednak jej żądać, określać wielkości ani uzależniać od niej oprawy zewnętrznej posługi sakramentalnej.
(Przemyśl 1995-2000)