Rada Parafialna

SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ NA LATA 2017-2022

Ks. Robert Drążek – przewodniczący

Ks. Mariusz Michalski – wikariusz

Barski Paweł

Dolik Helena

Dranka Krzysztof

Dudycz Witold

Fugowska Katarzyna

Hołta Tomasz

Jaroch Janusz

Katyński Ryszard

Kowal Agnieszka

Kucab Janusz

Mac Stanisława

Młynarski Marek

Poczesny Zbigniew

Słaby Tomasz

Słociak Marek

Szymański Zbigniew

Szywała Krystyna

Tomków Jarosław

Węcław Marta

Wojnar Ryszard

Zabilski Andrzej

Zabilski Wiesław

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.

Czyni to przez:

1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).

2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).

3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).

4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.

2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,

3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.

4. Inspirowaniu działalności charytatywnej.

5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego. Zgodnie z kan. 536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiej w parafii. Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ- KOMITETU BUDOWY KOŚCIOŁA ZATWIERDZONY PRZEZ KSIĘDZA PRAŁATA KAZIMIERZA FLORKA DZIEKANA DEKANATU PRZEMYŚL III

W DNIU 29.01.2012 r.

Ks. Robert Drążek

Ks. Ryszard Płatek

Helena Dolik

Krystyna Szywała

Marta Węcław

Wanda Balawender

Dorota Surowiecka

Stanisława Mac

Adam Majgier

Wiesław Zabilski

Janusz Jaroch

Ryszard Wojnar

Janusz Kucab

Grzegorz Roj

Tomasz Słaby

Ryszard Katyński

Witold Dudycz

Andrzej Zabilski

Jan Rawski

Zbigniew Poczesny

Marian Kozioł